DESY ARYANTI. MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN MAKAM SYEKH BURHANUDDIN SEBAGAI KAWASAN RELIGI. JURNAL REKAYASA, v. 7, n. 1, p. 27-42, 24 Nov. 2019.